МХЗХҮХолбооны үйл ажиллагаа

  • Гишүүн хоршоодын боловсон хүчныг чадавхжуулах сургалтууд
  • Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах
  • Гишүүн хоршоодын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх
  • Хоршоодод хэрэглэгдэх анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл, үйл ажиллагааны бусад маягтууд, хадгаламжийн дэвтэр, гэрээний нэгдсэн загвар гаргах, хэвлэх зэрэг маркетингийн үйлчилгээ
  • ХЗХ-дын нэр хүндийг хамгаалах
  • ХЗХ-дын дуу хоолойг төр засгийн болон бусад байгууллагад хүргэх
  • Хоршоо дэмжигч байгууллага, төсөл хөтөлбөртэй хамтран ажиллах
  • ХЗХ-д хоорондын харилцаа, түншлэлийг өргөжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулах
  • Хоршоод, хоршооны ажилтнуудыг төрийн болон холбогдох байгууллагуудын шагналд тодорхойлох
  • Хоршоодын нийтлэг эрх ашгийн төлөө гишүүн ХЗХ-доос гаргасан аливаа саналыг хүлээн авч холбогдох үйл ажиллагааг зохион байгуулах