Дарга


Сэнгээ ХЭРЛЭНБАЯР
Хяналтын Зөвлөлийн дарга
“Улиастай Хөдөлгөгч Хүч” ХЗХ Гүйцэтгэх захирал

гишүүд


Загар БАТНАСАН
Хяналтын Зөвлөлийн гишүүн
“Эвтжаргалант” ХЗХ Гүйцэтгэх захирал


Бямбадорж ЭНХТУУЛ
Хяналтын Зөвлөлийн гишүүн
“Гүүд Партнерс” ХЗХ Нягтлан бодогч


Батжаргал ЦЭЦГЭЭ
Хяналтын Зөвлөлийн гишүүн
“ГСБЭХ” ХЗХ Гүйцэтгэх захирал


Чулуундорж ОЮУНЖАРГАЛ
Хяналтын Зөвлөлийн гишүүн
“Арвин Дэм” ХЗХ Хяналтын Зөвлөлийн дарга

МХЗХҮХолбооны дүрмээс

 … Хяналтын зөвлөл тэргүүлэгчдийн зөвлөл, чиг үүргийн хороо, гүйцэтгэх албаны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж үндэсний холбооны үйлчилгээ ХЗХ-дод шударга хүрээмжтэй байгаа эсэхд ханалт тавина.

… Хянлтын зөвлөл нь 5 гишүүнтэй, 4 жилийн хугацаатай БГХурлаас сонгогдоно.