2023
15 жилийн ой

МХЗХҮХолбоо шинэчлэн байгуулагдсны 15 жилийн ой

2023

Дэлхийн хадгаламж зээлийн хоршоодын холбооны чуулганд анх удаа МХЗХҮХ-ны төлөөлөл оролцож “ХЗХ-ны бизнес эрхлэгч гишүүдийг дэмжих онлайн флатформ” төсөл танилцуулж санхүүжилт авахаар шалгарлаа.

2023

Хадгаламж зээлийн хоршооны тухай” хуулийн шинэчлсэн найруулга УИХ-аар хэлэлцүүлэхээр өргөн баригдлаа.

2023

МХЗХҮХ-ны “Хөгжлийн бодлого стратеги “2022-2032” –ийг шинэчлэн батлав.

2023

Дэлхийн хадгаламж зээлийн хоршоодын холбооны чуулганд тэтгэлэгээр оролцох эрх авав.

2023

ХЗХоршоод “ТЭРБУМ МОД ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН”-нд нэгдэж 1 гишүүн 1 жилд 2 мод уриалгыг гаргалаа.

2020
2020

МХЗХҮХолбооны гишүүн хоршоод “Ковид-19”-ын эсрэг аянд нэгдлээ

2018
2018

“Дэлхийн байгаль хамгаалах сан”-тай хамтран баруун бүсийн 4 аймгийн 14 суманд хадгаламж зээлийн хоршоо байгуулах, бойжуулах төслийг эхлүүлэв.

2018

“Хадгаламж зээлийн хоршооны тухай” хуулийн шинэчлэсэн найруулгын төсөл эхлүүлэв.

2017
2017

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг “Ногоон алт-малын эрүүл” мэнд төсөлтэй хамтыг ажиллагааг эхлүүлэв.

2017

СЗХороотой хамтарсан ТЗ, ХЗ, ЗХ, ГА-ыг мэргэшүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулж эхэллээ.

2016
2016

Солонгосын Хадгаламж Зээлийн хоршоодын үндэсний холбоо (СХЗХҮХ)-ноос туршлага судлаж хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэв.

2015
2015

Канадын хоршооллын хөгжлийн сангийн “Хадгаламж зээлийн хоршоодын эмэгтэй удирдагч”-ын хөтөлбөрийг Монголд анх удаа зохион байгуулав.

2014
2014

Санхүүгийн зохицуулах хороотой хадгаламж зээлийн хоршооны салбарыг хөгжүүлэх, хамтран “САНАМЖ БИЧИГ” байгуулав.

2012
2012

Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй “Ядуу иргэдэд чиглэсэн санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” төсөлтэй хамтын ажиллагааг эхлүүлэв.

2012

Монголы хадгаламж зээлийн хоршоодын холбоо “Үндэсний” гэсэн статусыг авч “Монголын Хадгаламж Зээлийн Хоршоодын үндэсний холбоо” болов. (МХЗХҮХ).

2011
2011

“Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай” бие даасан салбарын хууль батлагдав.

2010
2010

МХЗХҮХ-ны “Хөгжлийн бодлого стратеги” –ийг шинэчлэн батлав. Канадын хоршооллын холбооны “ Coaching program” төслийг хэрэгжүүлэв.

2007
2007

Германы техник хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “Хоршооны менежментийг сайжруулах” төсөлтэй хамтын ажиллагаа эхлүүлэв.

2007

Германы техник хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “Хоршооны менежментийг сайжруулах” төсөлтэй хамтын ажиллагаа эхлүүлэв.

2005
2005

“Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын” шинэ хууль батлагдаж албан ёсны төрийн зохицуулалтын байгууллагатай болов.

2004
2004

Канадын хоршооллын холбооны “ Хотын хадгаламж зээлийн хоршоодыг бэхжүүлэх” төсөл хэрэгжиж эхлэв.

2003
2003

“ХЗХ-ны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцох” журам батлагдав.

2002
2002

“Хоршооны тухай” хуульд ХЗХ-ны тухай тусгайлсан бүлэг нэмэгдэв.

2001
2001

Монголын хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний нэгдсэн холбоо байгуулагдав. (МХЗНҮХ);

1998
1998

ХЗХоршооны тоо …… хүрэв

1998

Монголын хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбоо (МХЗХҮХ) байгуулагдсан.

1998

“Хоршооны тухай” Хоршооны тодорхойлолтыг хуульчилж, хуулийн этгээд байна гэж заасан.

1997
1997

Азийн хөгжлийн дэмжлэгтэй Филлиппин улсын хадгаламж зээлийн хоршоодын зөвлөхүүд ирж ажиллав.

1996
1996

Анхны хадгаламж зээлийн хоршоо байгуулагдав.

1996

“Банкны тухай” хуулиар Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагааг Монгол банкны зөвшөөрлөөр эрхлэх болсон

1995

  “Хоршооны тухай” хуулиар Мөнгөн хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа явуулах хоршоог зөвшөөрсөн