ОЛОН УЛСЫН ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХӨДӨЛГӨӨН

Дэлхийн ХЗХ-дын холбоо

World Council of Credit Unions, WOCCU
Олон улсын хадгаламж зээлийн хоршооны зарчим

Азийн ХЗХ-дын холбоо

Association of Asian Confederation of Credit Unions, ACCU
Азийн хадгаламж, зээлийн хоршоодын холбоо

Монголын ХЗХ-дын үндэсний холбоо

Mongolian national confederation of Credit Unions, MOCCU
Монголын хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбоо

Олон улсын хадгаламж зээлийн хоршооны зарчим

Хоршооллын зарчим гэж юу вэ?

Хоршооллын зарчим (principles of co-operatives) гэдэг нь хоршооллын үнэт зүйлсийг бодитоор хэрэгжүүлэхийн тулд дагаж мөрдөх дүрэм журам (rule) юм.

Олон улсын хадгаламж зээлийн хоршооны зарчим