БИДЭНТЭЙ НЭГДЭХ

Та бүхэн бидэнтэй нэгдсэнээр Холбооны зүгээс зохион байгуулж буй арга хэмжээнүүдэд хамрагдах, ХЗХ-нд зориулсан сургалтуудыг авах зэрэг олон давуу талуудтай болно.